آگهی-مناقصه-خرید-بلبرینگ-شیرین-دارو-سید-محمد-کارپرورفرد