آگهی مناقصه عمومی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریقآگهی مناقصه عمومی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق
آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای فروش اقلام بلااستفاده - شرکت در مناقصه شیرین داروآگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای فروش اقلام بلااستفاده - شرکت در مناقصه شیرین دارو
آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای خرید 2000 تن ریشه شیرین بیان مرطوبآگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای خرید 2000 تن ریشه شیرین بیان مرطوب
بازدید دکتر راعی سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی شستا از شرکت شیرین داروبازدید دکتر راعی سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی شستا از شرکت شیرین دارو
بازدید بازرسان سازمان بازرسی کل کشور از شرکت شیرین دارو آبان ۱۴۰۰بازدید بازرسان سازمان بازرسی کل کشور از شرکت شیرین دارو آبان ۱۴۰۰
رتبه سوم شیرین دارو در بخش صادرات شرکت‌های هلدینگ تیپیکورتبه سوم شیرین دارو در بخش صادرات شرکت‌های هلدینگ تیپیکو