آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای خرید کیسه نایلونی

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد مقدار ۳۶۵۰ کیلوگرم کیسه نایلونی شفاف (بدون کاست) با عرض ۷۰ سانتیمتر، طول ۱۱۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰۰ میکرون و ۹۰۰ کیلوگرم کیسه نایلونی آبی (بدون کاست) با عرض ۴۳ سانتیمتر، طول ۴۷ سانتیمتر و ضخامت ۱۰۰ میکرون را از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی (shirindarou.com)  www.shirindarouco.ir مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۵۰ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن یکصد و بیست میلیون ریال می باشد.

*** مهلت شرکت در مناقصه، پایان یافته است ***