آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای اقلام استیل مورد نیاز خود شامل لوله در سایزهای مختلف، مهره ماسوره، زانوی دنده ای
مناقصه-ریشه-خشک-شیرین-دارو
آگهی مناقصه عمومی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریقآگهی مناقصه عمومی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق
آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای فروش اقلام بلااستفاده - شرکت در مناقصه شیرین داروآگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای فروش اقلام بلااستفاده - شرکت در مناقصه شیرین دارو
آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای خرید 2000 تن ریشه شیرین بیان مرطوبآگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای خرید 2000 تن ریشه شیرین بیان مرطوب