شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید ۵۰۰ (پانصد) تن ریشه شیرین بیان خشک با منشـأ خارجی ، مورد نیاز خطوط تولیدی خود از طریق برگزاری مناقصه نامحدود اقدام نماید. لذا از متقاضیان جهت شرکت در این مناقصه، دعوت به عمل می­آید. خواهشمند است از تاریخ نامه، به مدت چهار روز، جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط آن، به واحد بازرگانی خارجی شرکت شیرین دارو (مناقصه­ گزار) به آدرس شیراز، کیلومتر ۸ بلوار نصر، مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۳-۰۷۱ داخلی ۲۳۳ تماس حاصل نمایید. مهلت تحویل پیشنهادها حداکثر تا تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۱ می­ باشد و به پیشنهادهایی که خارج از مهلت مقرر تحویل داده شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال می­باشد.