اطلاع رسانی در خصوص مناقصه خرید مواد اولیه توسط هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو)

متن مناقصه
هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو)
دانلود متن مناقصه
اقلام مورد نیاز
هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو)
دانلود اقلام شماره ۱
ادامه اقلام مورد نیاز

هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو)

دانلود اقلام شماره ۲
فرم شرکت در مناقصه

هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو)

دانلود فرم