اطلاعیه پرداخت سود سهام ۱۳۹۷ شرکت شیرین دارو نماد دشیریاطلاعیه پرداخت سود سهام ۱۳۹۷ شرکت شیرین دارو نماد دشیری
نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز ۹۸ - خوشهنمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز ۹۸ - خوشه
حضور شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیشحضور شیرین دارو در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کیش
بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به همراه دکتر رضوانی فر مدیر محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیبازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به همراه دکتر رضوانی فر مدیر محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
انتخاب سرکار خانم امنه زارعی مدیر کنترل کیفیت شرکت شیرین دارو بعنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه ملی ۱۳۹۷انتخاب سرکار خانم امنه زارعی مدیر کنترل کیفیت شرکت شیرین دارو بعنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه ملی ۱۳۹۷