بازدید-تیپیکو-دکتر-عاطفه-حکمت-و-مریم-رحمتی-از-شیرین-دارو-دکتر-علیرضا-برزگر-دکتر-رضا-میرباقری-دکتر-شعله-بذرریز-مسعود-قاسمی-مهندس.

صبح چهارشنبه ۱۳ دی ماه، شیرین دارو میزبان سرکار خانم دکتر حکمت معاونت محترم کیفیت و سرکار خانم رحمتی رئیس محترم نظارت بر سیستم های کیفی (GXP) از هلدینگ دارویی تامین بود.

به نقل از روابط عمومی شرکت در این بازدید دکتر حکمت ضمن بررسی فرآِیند های موجود در تمامی واحد های مربوطه راه حل های اصلاحی را ارائه نمودند و پس از بازدید نقطه به نقطه در جلسه ای با حضور مدیران ارشد شرکت جهت مشکلات فعلی راه کار های اصلاحی ارائه نمودند.

همچنین در جلسه ای اختصاصی با حضور مدیران واحد های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت، مشکلات مربوط به شرکت از طرف مدیران مربوطه مطرح گردید که با دیدی کوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع آن برنامه ریزی گردید.