به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم امکان انتشار صورتهاي مالي به استحضار می رساند به دليل ايجاد مشکل در سامانه کدال سازمان بورس ، امکان انتشار صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ وجود نداشته فلذا پس از رفع مشکل سامانه کدال انتشار اين اطلاعات طي فرايند و فرم هاي معمولي انجام خواهد پذيرفت .

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.