زمانبندی پرداخت سود سهام دشیری (شیرین دارو)

مطابق با جدول پیش بینی زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ،پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام انجام می پذیرد.